مجموعه تیزرهای تبلیغاتی منطقه نمونه گردشگری قلعه سرشیر

منطقه نمونه گردشگری در پیربکران اصفهان واقع شده است و کلیه تیزر های تبلیغاتی آن توسط رضاپور استودیو تهیه گردیده است