عکاسی صنعتی سنگ و اسلب سنگ

در عکاس سنگ های ساختمانی و اسلب های گرانبهای ساختمانی باید رنگ اصلی سنگ بدون انعکاس های اطراف و باقابلیت چاپ با همان رنگ اصلی تهیه شود که تجربه ما در این زمینه از عکاسی تاچاپ این را نشان داده است که این عمل زمان بر شدنی است