ساخت تیزر تبلیغاتی بیمارستان عسکریه

این تیزر توسط رضاپور استودیو تهیه کردیده است