شرکت آبن طب آپادانا در زمینه تولید تجهیزات هتلینگ بیمارستانی مشغول به فعالیت است ساخت تیزر توسط رضاپور استودیو